اساتید بازنشسته:

 

 

نام و نام خانوادگی: اکبر باقری
رتبه و گرایش: استاد شیمی تجزیه
سال استخدام: 1354
سال بازنشستگی: 1394

 
نام و نام خانوادگی: جعفر تبریزی
رتبه و گرایش: استادیار
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1381
تاریخ وفات: 1395​
 

 
نام و نام خانوادگی: ارسطو خدایی جوپاری
رتبه و گرایش: استاد شیمی معدنی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1382​ 
نام و نام خانوادگی: محمد صادق خواجوی
رتبه و گرایش: دانشیار شیمی آلی
سال استخدام: 1375
سال بازنشستگی: 1388​
 

 
نام و نام خانوادگی: فرزاد دیهیمی
رتبه و گرایش: استاد شیمی فیزیک
سال استخدام:
سال بازنشستگی:
تاریخ وفات: 1392​
 

 
نام و نام خانوادگی: فریدون رزم آرا
رتبه و گرایش: استاد شیمی آلی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1385​
 
 
 
نام و نام خانوادگی: عبدالحسین روستائیان
رتبه و گرایش: استاد شیمی آلی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1374​
  
نام و نام خانوادگی: کریم زارع
رتبه و گرایش: استاد شیمی فیزیک
سال استخدام: 1364
سال بازنشستگی: 1388​ 
نام و نام خانوادگی: میر عبدالله سید سجادی
رتبه و گرایش: استاد شیمی معدنی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1381​
 

 
نام و نام خانوادگی: جواد عزیزیان
رتبه و گرایش: استاد شیمی آلی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1385

 
نام و نام خانوادگی: مجتبی قدیری
رتبه و گرایش: استاد شیمی تجزیه
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1382​ 
نام و نام خانوادگی: فرخ قریب
رتبه و گرایش: استاد شیمی فیزیک
سال استخدام: 1375
سال بازنشستگی: 1393​ 
نام و نام خانوادگی: محسن قلمکار
رتبه و گرایش: استاد شیمی آلی
سال استخدام:
سال بازنشستگی:
تاریخ وفات: 1371

 
نام و نام خانوادگی: احمد کیانپور
رتبه و گرایش: استاد شیمی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1385​
 

 
نام و نام خانوادگی: احمد لاله
رتبه و گرایش: استاد شیمی آلی
سال استخدام: 1361
سال بازنشستگی: 1391​
 

 
نام و نام خانوادگی: ناهید مشکوری نجفی
رتبه و گرایش: استاد شیمی تجزیه
سال استخدام: 1354
سال بازنشستگی: 1389

 
نام و نام خانوادگی: علی معصومی
رتبه و گرایش: استاد شیمی تجزیه
سال استخدام:
سال بازنشستگی:
تاریخ وفات: 1383​ 
نام و نام خانوادگی: رضوانه ملکی مقدم
رتبه و گرایش: استادیار شیمی آلی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1387​
 

 

مربیان بازنشسته:

 

نام و نام خانوادگی: شیرین اردبیلی
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1383

نام و نام خانوادگی: طیبه بی نیاز
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:1359
سال بازنشستگی: 1390
نام و نام خانوادگی: الهه تاجبخش
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1383​
 
نام و نام خانوادگی: صدیقه دلخواه
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1386​
 
نام و نام خانوادگی : افسانه شریفی حسینی
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام: 1358
سال بازنشستگی: 1388​
 
نام و نام خانوادگی: ژیلا فضلعلی زاده
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1379
نام و نام خانوادگی: زهرا کندی
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام: 1367
سال بازنشستگی: 1391
نام و نام خانوادگی : شهین کوثری امین
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1385
نام و نام خانوادگی: محمدکریم محبوبیان
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1381
نام و نام خانوادگی: طیبه مرعشی
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1385
نام و نام خانوادگی: سهیلا بخت منطقی
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1381
نام و نام خانوادگی: ثریا ناصری
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1379
 
نام و نام خانوادگی: آفاق نظرعلیپور
رتبه و گرایش: مربی
سال استخدام:
سال بازنشستگی: 1385