ماموریت اصلی این قطب ارائه خدمات کاربردی و دوره‌های آموزشی کاربردی کوتاه‌مدت در زمینه کاتالیست در صنایع کشور به‌منظور پرورش ایده‌هایی که سیاست‌ها و مدیریت شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد  و باعث ارتقا توان پژوهشی کاربردی دانشکده و دانشگاه می‌باشد.

این قطب در راستای چشم انداز و ماموریت فوق الذکر اهداف کوتاه‌مدت و اهداف بلند‌مدت زیر را ترسیم و پیگیری خواهد کرد.
 
  • اهداف کوتاه‌مدت

سازماندهی و استفاده از توان پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل اساتید دانشکده برای انجام پروژه‌های کاربردی

افزایش قراردادهای برون دانشگاهی در خصوص ارائه خدمات کاربردی پژوهشی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی

انعقاد و اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌ها با سازمان‌ها و صنایع برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و کاربردی در حوزه کاتالیست

برگزاری سمینارهای پژوهشی و سمینار بین‌المللی

ایجاد پایگاه اطلاعاتی پژوهشی و علمی برای اساتید در زمینه کاتالیست

مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های پژوهشی با تاکید خاص بر دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشکده در زمینه کاتالیست

ارتباط مناسب با صنعت و مشارکت شرکت‌ها در برنامه‌های پژوهشی

کمک در انتخاب موضوع و انجام پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری در زمینه کاتالیست

مشارکت فعال در پروژه‌های تحقیقاتی تعریف شده توسط معاون محترم پژوهشی دانشگاه و دانشکده

 
  • اهداف کوتاه‌مدت

انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک با مراکز بین‌المللی کاتالیست

مشارکت فعال در فراخوان‌های پژوهشی و فعالیت‌های کاربردی دانشگاه ها و سازمان های داخلی و بین‌المللی

تقویت و رشد توان پژوهشی دانشکده در حوزه کاتالیست

کسب درآمد برای دانشگاه، دانشکده و اساتید از طریق ارائه خدمات کاربردی و پژوهشی کاتالیست

اولویت قرار دادن مسائل و مشکلات دانشگاه در چارچوب طرح‌های پژوهشی در ارتباط با کاتالیست

در حال حاضر دانشکده شیمی و نفت دارای  یک ساختمان می‌باشد که از آن استفاده‌های آموزشی و پژوهشی می‌شود. در حال حاضر یک اتاق از دانشکده شیمی جهت دبیرخانه قطب کاتالیست اختصاص داده شده است. در راستای گسترش قطب کاتالیست – شیمی دانشگاه شهید بهشتی احداث 7000 مترمربع زیر بنا طرح نموده که در سال‌های آینده احداث می‌گردد.