آقای دکتر ناصر صفری
استاد نمونه کشوری در سال 1393

 آقای دکتر احمد شعبانی
استاد نمونه کشوری در سال 1382

​آقای دکتر علی معصومی
استاد نمونه کشوری در سال 1371

 آقای دکتر احمد شعبانی
رتبه سوم
بیست و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی
در سال 1388

آقای دکتر ایوب بازگیر

کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
در حوزه شیمی آلی
از سوی انجمن شیمی ایران
در سال 1397​

https://sbu.ac.ir/Cols/Chemistry/PublishingImages/dr-dabiri.jpg

خانم دکتر مینو دبیری

کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
در حوزه شیمی آلی
از سوی انجمن شیمی ایران
در سال 1397​

آقای دکتر حمیدرضا خواصی

کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
درحوزه شیمی معدنی
از سوی انجمن شیمی ایران
در سال 1395​

https://www.sbu.ac.ir/Cols/Chemistry/PublishingImages/dr-pooramini.jpg

آقای دکتر مصطفی پورامینی
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشوردر
حوزه شیمی معدنی
ازسوی انجمن شیمی ایران
در سال 1394

آقای دکتر فرخ قریب
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
در حوزه شیمی فیزیک  
ازسوی انجمن شیمی ایران
در سال 1394

آقای دکتر ناصر صفری
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
در حوزه شیمی معدنی
در سال 1393


 

آقای دکتر احمد شعبانی
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
در حوزه شیمی آلی
در سال 1389​


 

 آقای دکتر احمد شعبانی

عضو هیات علمی دانشکده شیمی
سال 1390​

آقای دکتر مهدی ظریف

عضو هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
سال 1400
 

آقای دکتر حمیدرضا خواصی

عضو هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
سال 1390
 

آقای دکتر علی رستمی

عضو هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
سال 1394​

آقای دکتر شانت شهبازیان

عضو هیات علمی دانشکده شیمی
سال  1395  ​