نام و نام‌خانوادگی

سمت اجرایی

تلفن

آقای غلامی

مدیر اجرایی

4333

خانم کهن خاکی

مسئول دفتر ریاست

4330 و 22431661

خانم نعمتی

رییس اداره آموزش

4349

خانم کلانتری

مسئول آموزش کارشناسی‌ارشد

4361

خانم فومژی

کارشناس آموزش و مسئول وب سایت

4368

خانم نعمتی

مسئول آموزش دکتری

4349

خانم عرب عامری

کارشناس پژوهشی 

4356

آقای لندرانی

کارشناس آزمایشگاه دستگاهی

4370

آقای  جعفری

کارشناس آزمایشگاه دستگاهی

4325

خانم آزادی

کارشناس کتابخانه

2893

آقای نور علی عباسی

کارپرداز

4323

آقای علی عباسی

کارشناس امور اداری

4380

آقای جعفرزاده

کارشناس امور پژوهشی وآزمایشگاه

4358