آموزشی

 1. آقای دکتر ایوب بازگیر (استاد)
 2. خانم دکتر زهره حبیبی کرهرودی (استاد)
 3. آقای دکتر خسرو جدیدی (دانشیار)
 4. خانم دکتر مینو دبیری (استاد)
 5. آقای دکتر احمد شعبانی (استاد)
 6. آقای دکتر مصطفی محمدپور امینی (استاد)
 7. آقای دکتر ناصر صفری (استاد)
 8. آقای دکتر محسن گلبن حقیقی (دانشیار)
 9. آقای دکتر بهروز نوتاش (استادیار -مدیر گروه)
 1. آقای دکتر علی رحمت‌پور لیاسی (دانشیار)
 2. آقای دکتر محمدرضا نبید (استاد)
 3. آقای دکتر عباس رضایی شیرین‌آبادی (استادیار- سرپرست گروه)
 4. خانم دکتر رویا صدقی (دانشیار)
 5. آقای دکتر احسان چهرازی (استادیار)
 1. خانم دکتر حمیرا ابراهیم‌زاده معبود (دانشیار، مدیر گروه)
 2. آقای دکتر فرهاد رئوفی (دانشیار) 
 3. آقای دکتر سید‌سعید سید‌حسینی داورانی (استاد)
 4. آقای دکتر علیرضا فخاری زواره (استاد)
 5. آقای دکتر سعید نوجوان (دانشیار)
 6. آقای دکتر منصور زاهدی (استاد)
 7. آقای دکتر محمدحسن پیروی (استاد)
 8. آقای دکتر سید‌شهاب الدین نقوی (استادیار)
 9. آقای دکتر مهدی ظریف (استادیار)
 10. خانم دکتر محبوبه تصویری (استادیار)
 1. آقای دکتر محمد حسن پیروی (دانشیار)
 2. خانم دکتر محبوبه تصویری (استادیار)
 3. آقای دکتر منصور زاهدی (استاد)
 4. آقای دکتر شانت شهبازیان (دانشیار)،عضو وابسته
 5. آقای دکتر مهدی ظریف (استادیار)
 6. آقای دکتر سید شهاب نقوی (استادیار)
 7. سرپرست گروه : دکتر بهروز نوتاش
 1. آقای دکتر حمیدرضا خواصی (استاد)
 2. آقای دکتر ناصر صفری (استاد)
 3. آقای دکتر محسن گلبن حقیقی(استادیار)
 4. آقای دکتر مصطفی محمد پورامینی (استاد)
 5. آقای دکتر بهروز نوتاش (استادیار، مدیر گروه)