صفحه اصلی
تمدید مهلت درخواست دفاع و ارزیابی جامع در سیستم گلستان
  • 517 بازدید

ردیف

موضوع

مهلت کنونی

مهلت تمدید شده

آخرین مهلت برگزاری

1

آخرین مهلت ثبت درخواست صدور مجوز برگزاری جامع توسط دانشجو (ترم ششم)

1400/6/10

(طبق نامه شماره 1058/200/د مورخ 4/5/1400)

1400/6/14

1400/7/30

2

آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع دکتری توسط دانشجو

1400/6/1

( مندرج در تقویم تفصیلی)

1400/6/15

1400/6/31

3

آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه توسط دانشجو

1400/6/15

1400/6/22

1400/6/31

4

آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه توسط دانشجویان ارشد 97

1400/6/10

(طبق نامه شماره 974/200/د مورخ 23/4/1400)

1400/6/22

1400/6/31

5

آخرین مهلت ارسال درخواست سنوات تحصیلی دانشجویان از واحدهای آموزشی به آموزش کل برای نیمسال آتی

20/05/1400

(مندرج در تقویم تفصیلی)

1400/6/17

-

افزودن نظرات