معاونان

​دکتر سعید نوجوان
دانشیار دانشکده علوم شیمی و نفت

معاون آموزشی دانشکده

29902624
s_nojavan [at] sbu.ac.ir
رزومه
​دکتر سید‌شهاب‌الدین نقوی
استادیار دانشکده علوم شیمی و نفت

معاون پژوهشی دانشکده

29904364
s_naghavi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت