همکاران

مهدی غلامی
کارشناس

مدیر اجرایی

29904333
Mahdi.Gholami[at]mail.sbu.ac.ir
 شهلا کهن خاکی
کارشناس

مسئول دفتر ریاست

29904330
sh.kohankhaki[at]
mail.sbu.ac.ir
نازی نعمتی
کارشناس

رییس اداره آموزش

29904349
n-nemati[at]mail.sbu.ac.ir
الهام کلانتری
کارشناس

مسئول آموزش کارشناسی‌ارشد

29904360
e.kalantari[at]mail.sbu.ac.ir
مریم فومژی
کارشناس

آموزش و مسئول وب سایت

29904368
ایمیل
حمید جعفرزاده
کارشناس

کارشناس امور پژوهشی وآزمایشگاه

29904358
V.Jafarzadeh[at]mail.sbu.ac.ir
سکینه عرب عامری
کارشناس

کارشناس پژوهشی

29904356
s-arabameri[at]mail.sbu.ac.ir
محمد لندرانی
کارشناس

کارشناس آزمایشگاه دستگاهی

29904370
M.Landarani[at]mail.sbu.ac.ir
مصطفی جعفری
کارشناس

کارشناس آزمایشگاه دستگاهی

29904368
ms_jafari[at]mail.sbu.ac.ir
افسانه آزادی
کارشناس

 کتابخانه

29904349
Af.Azadi[at]mail.sbu.ac.ir
 نورعلی عباسی
کارپرداز

کارپرداز

29904323
no.abbasi[at]mail.sbu.ac.ir
علی عباسی
کارشناس

کارشناس امور اداری

29904380
al.abasi[at]mail.sbu.ac.ir