آیین‌نامه‌های پژوهشی

آیین‌نامه‌های ارتقا:
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقا 1
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقا 2
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقا 3
مقررات مربوط به طرز تشکیل، اختیارات و وظایف هیات ممیزه​
آیین‌نامه‌های اعتبار ویژه پژوهشی:
آیین‌نامه اعتبار ویژه
دستورالعمل اجرایی اعتبار ویژه
آیین‌نامه‌های فرصت مطالعاتی:
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی
شیوه‌نامه اجرایی فرصت مطالعاتی
جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی
آیین‌نامه‌های تشویق مقاله و کتاب:
آیین‌نامه تشویق پدیدآورندگان کتاب
آیین‌نامه تشویق نویسندگان مقالات علمی و پژوهشی
آیین‌نامه‌های دوره فرا‌دکترا:
آیین‌نامه دوره فرا‌دکترا
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره فرا‌دکترا
شیوه‌نامه اجرای اعطای پژوهانه به دانشجویان دکترا
آیین‌نامه‌های پژوهانه:
آیین‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به دانشجویان دکترا
شیوه‌نامه اجرای اعطای پژوهانه به دانشجویان دکترا
آیین‌نامه‌های طرح‌های پژوهشی داخلی:
آیین‌نامه طرح‌های پژوهشی درون‌سازمانی
دستورالعمل اجرایی طرح‌های پژوهشی درون‌سازمانی
راهنمای تدوین و نگارش گزارش نهایی طرح درون‌سازمانی
دستورالعمل معادل‌سازی ساعات طرح پژوهشی موظف اعضای هیات‌علمی
هزینه پرسنلی و اعتبار کل طرح‌های پژوهشی داخلی
سایر آیین‌نامه‌ها:
روند کار برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی
Responsive Image