برنامه‌‌های درسی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402
برنامه پیشنهادی:
برنامه  8 ترم تحصیلی دوره کارشناسی  شیمی محض ورودی 99و بعد آز آن
برنامه  8 ترم تحصیلی دوره کارشناسی شیمی کاربردی ورودی 99و بعد آن
چارت آموزشی:
چارت رشته شیمی کاربردی (ورودی 1399 به بعد)
چارت رشته شیمی محض (ورودی 1399 به بعد)
پیوندها:
گروه‌های آموزشی
فرم‌های آموزشی