صفحه اصلی
برنامه زمان بندی تحویل مدارک دانشجویان کارشناسی ورودی 1402
  • 535 بازدید

زمان بندی تحویل مدارک دانشجویان کارشناسی ورودی 1402

(ثبت نام حضوری)

روز

ساعت

ابتدای نام خانوادگی دانشجو

دوشنبه

24/7/1402

 

8/30-11/30

13/30-15

الف ب- پ-ت-ث- ج- چ- ح- خ

سه شنبه

25/7/1402

8/30-11/30

13/30-15

د- ذ- ر-ز-ژ- س- ش- ص- ض- ط-ظ- ع-غ-ف

چهارشنبه

26/7/1402

8/30-11/30

13/30-15

ق- ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی

افزودن نظرات