صفحه اصلی
تشکیل آزمایشگاه (شماره 7)
  • 928 بازدید

 اطلاعیه شماره 7 تشکیل آزمایشگاه

اطلاعیه برگزاری آزمایشگاه های دانشکده علوم شیمی و نفت

نام آزمایشگاه

استاد مربوطه

ورودی

جلسات

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

آدرس کلاس

آزمایشگاه تجزیه 1

دکتر جعفری

98

اول

1399/12/9

10-12

توسط استاد مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد

آزمایشگاه تجزیه 1

دکتر جعفری

سایر ورودیها

اول

1399/12/10

10-12

توسط استاد مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

دکتر جعفری

تمام دانشجویانی که درس را با دکتر جعفری اخذ کرده اند

(نیمسال اول و نیمسال دوم)

اول

1399/12/17

10-12

توسط استاد مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد

آزمایشگاه معدنی 2

مهندس لندرانی

تمام دانشجویانی که درس را اخذ کرده اند

اول

1399/12/14

9-11

http://vc15.sbu.ac.ir/class-3992330103802/

دوم

1400/2/7

12:30-13:30

سوم

1400/2/11

18-18:30

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

دکتر مفیدی

تمام دانشجویانی که درس را اخذ کرده اند

اول

1400/2/2

8-9

http://vc15.sbu.ac.ir/class-3992330103208/

دوم

1400/2/9

سوم

1400/2/16

چهارم

1400/2/23

آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

دکتر مفیدی

تمام دانشجویانی که درس را اخذ کرده اند

اول

1400/2/2

9/5-10/5

http://vc15.sbu.ac.ir/class-3992330103402/

دوم

1400/2/9

سوم

1400/2/16

چهارم

1400/2/23

آزمایشگاه شیمی تجزیه 3

مهندس نصیری اقدم

تمام دانشجویانی که درس را اخذ کرده اند

(نیمسال اول و نیمسال دوم)

اول

1399/12/14

14-17

http://vc15.sbu.ac.ir/class-3992330108104/

دوم

1399/12/24

12-13:30

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

دکتر حیدری

گروههای 1و2و3 (شنبه ها)

اول تا پنجم

شروع 1400/1/21

هر هفته

مطابق با انتخاب واحد

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

مهندس نعمتی

گروههای 4و5(دوشنبه ها)

اول تا پنجم

شروع 1400/1/30

هر هفته

مطابق با انتخاب واحد

توجه: برگزاری سایر آزمایشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد. جهت اطلاع به سایت دانشکده علوم شیمی و نفت مراجعه شود.

دانلود فایل
افزودن نظرات