صفحه اصلی
جدول زمان بندی مصاحبه دکتری سال 1401
  • 509 بازدید

مصاحبه تمامی رشته ها و گرايش ها ( با آزمون و استعداد درخشان) در روز شنبه 1401/3/21 مطابق با جدول زمان بندی ذيل برگزار

می گردد.

گرایش شیمی آلی

گرایش شیمی معدنی

گرایش شیمی تجزیه

گرایش شیمی پلیمر

افزودن نظرات