صفحه اصلی
طرح پایش و غربالگری سلامت دانشجویان
  • 441 بازدید

طرح پایش و غربالگری سلامت دانشجویان:

ویژه دانشجویان ورودی جدید و تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل از 15 شهریور می باشد.

دانشجویان از 15 شهریور با ورود به سامانه سجاد نسبت به تکمیل هر دو کارنامه سلامت جسمی و روانشناختی خود اقدام نمایند.

افزودن نظرات