صفحه اصلی
چگونگی برگزاری کلاسهای درسی در نیمسال اول 1402-1401
  • 321 بازدید

 کلاس‌های درس همۀ دوره‌های تحصیلی دانشگاه در نیمسال اول تحصیلی 1402-1401، صرفا در هفته‌ها و ایام زیر به‌صورت غیرحضوری برگزار شود:

- دو هفتۀ اول ترم (از 1401/06/27 تا 1401/07/07).

ایامی که به دلیل آلودگی هوا یا سایر موارد  بر اساس اعلام مراجع ذیربط حضور در دانشگاه  میسر نیست.

- دو هفتۀ آخر ترم (از1401/10/03 تا 1401/10/15).

افزودن نظرات