مستندات

عنوان پایان نامه گروه رشته نام  دانشجو استاد راهنما استاد مشاور اساتید داور اساتید داور
هيدروژناسيون گزينشي بنزن در بنزين شیمی فیزیک شیمی​​ خانم زهرا محمدیان آقای دکتر محمدحسن پیروی نسترن پارسافرد آقای دکتررستم مندگاریان( داور خارجی ) و آقای دکترمنصور زاهدی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/6/2ساعت 30/13( تالاردانشکده شیمی )
حذف تركيبات آلي فرار VOCS شیمی کاتالیست شیمی​ آقای مهرداد ولی پور شکوهی آقای دکتر محمدحسن پیروی نسترن پارسافرد آقای دکتررستم مندگاریان( داور خارجی ) و آقای دکترمنصور زاهدی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/6/2ساعت 15( تالاردانشکده شیمی ) .  
روش هاي اندازه گيري و استحصال نقره همراه با طلا در سنگ هاي معدن ايران شیمی معدنی شیمی​ خانم مریم جعفری پائین رود پشتی آقای دکتر ناصر صفری --------​ آقای دکتر علی نعمتی خراط غازیانی( داور خارجی )، آقای دکتر سعید نوجوان ( استاد مشاور ) و آقای دکتر سعید علیرضائی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/4/23  ساعت 12( تالاردانشکده شیمی )
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت InVo4 /Bivo4 بر روي g-C3N4 و كاربرد آن در بررسي سينتيك و مكانيسم تخريب اسيد بلو92. شیمی فیزیک شیمی​ خانم ثمین برگزیده خانم دکتر محبوبه تصویری. --------​ آقای دکتر محمدرضا غلامی( داور خارجی ) و آقای دکتر فرخ قریب( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/4/23 ساعت 30/9 ( تالاردانشکده شیمی )
سنتز نانو ذرات تيتانيم دي اكسيد و كاربرد آن در سلول هاي خورشيدي و واكنش هاي تثبيت كربن دي اكسيد شیمی معدنی ​​ شیمی​​ آقای میثم باباپور گل افشانی آقای دکتر ناصر صفری --------​​ آقای دکتر علیرضا محجوب ( داور خارجی ) و آقای دکتر حمیدرضا خواصی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/4/27 ساعت 15( تالاردانشکده شیمی )
گوگرد زدائی و آروماتیک زدائی از نفت سفید شیمی کاربردی ​​ شیمی خانم شبنم شهبازیان ​​ آقای دکتر مصطفی محمدپورامینی ​​ --------​​ آقای دکتر علی نعمتی ( داور خارجی ) و آقای دکتر محمدحسن پیروی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/3/30 ساعت 15( تالاردانشکده شیمی )
سنتز نانو ذرات مغناطيسي اسيدي اكسيد آهن پايدار شده با پليمرهاي طبيعي و كاربرد آن در واكنش بسپارش حلقه گشا اپسيلون كاپرولاكتون شیمی کاتالیست شیمی خانم فاطمه شاه حسینی آقای دکتر علی رستمی --------​ آقای دکتر مهدی جهانفر ( داور خارجی ) و آقای دکتر محمدرضا نبید ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/12/19ساعت 15( تالاردانشکده شیمی )
سنتز تركيبات نوين اسپيرو ايزوكسازوليدين كائرال با استفاده از واكنش هاي نامتقارن حلقه زائي 3و1- دوقطبي شیمی آلی شیمی خانم یاسمن تمدن ابی بیگلو آقای دکتر خسرو جدیدی آقای دکتر سعدی صمدی آقای دکتر حسین رضا دارابی ( داور خارجی ) و آقای دکتر ایوب بازگیر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/11/28ساعت 15( تالاردانشکده شیمی )
بررسي تاثير ناهمگوني ميدان و مطالعات امپدومتريك در سيستم هاي استخراج با غشاي الكتريكي شیمی تجزیه شیمی​​ آقای جمیل محمدی آقای دکتر سید سعید سید حسینی داورانی --------​ آقای دکتر علی مهدی نیا( داور خارجی ) و خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/30ساعت 14( دانشکده شیمی )
طراحي و كاربرد سرنگ ريز استخراج فاز جامد به همراه طيف سنج تحرك يوني در استخراج و آناليز همزمان داروهاي آمي تريپتيلين و نورتريپتيلين شیمی تجزیه شیمی​​ آقای داود سیفی خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود   --------​ خانم دکتر فرزانه شمیرانی( داور خارجی )، آقای دکتر سید سعید سید حسینی داورانی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/30ساعت 30/15 (دانشکده شیمی )
مطالعه نظري خواص هتروفولرن هاي (X; B, Al, Ga, N, P, As) (SiH)(60X20براي ذخيره سازي هيدروژن شیمی فیزیک شیمی​​ آقای میلاد بهرامی فیل آبادی آقای دکتر منصور زاهدی --------​ خانم دکتر مریم عنافچه( داور خارجی )، آقای دکتر محمدحسن پیروی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/30ساعت 30/8 (دانشکده شیمی )
سنتز و بهينه سازي زئوليت هاي USY،Y و ZSM-5 در ابعاد نانو و بالك و بررسي فاكتورهاي موثر در كارايي اين زئوليت ها در كاتاليست هاي RFCCوFCC شیمی کاربردی شیمی​​ خانم سارا نظری آقای دکتر ناصر صفری آقای دکتر مصطفی محمدپورامینی آقای دکتر بهادران( داور خارجی ) و آقای دکتر پیروی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/30ساعت 10( تالاردانشکده شیمی )
سنتز و بررسي خواص كاتاليست هاي RFCC و FCC و تاثير نوع زئوليت، ماتريس و افزودني ها در كارايي آن ها
شیمی معدنی شیمی​​ خانم الهام فاضل پور   آقای دکتر ناصر صفری -------​ آقای دکتر بهادران ( داور خارجی ) و آقای دکتر مصطفی محمدپورامینی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/30ساعت 14( تالاردانشکده شیمی )
اندازه گيري و استخراج طلا از سنگ معدن و تاثيرسوني كيشن بر راندمان استخراج طلا از ماتريكس سولفيدي
شیمی معدنی شیمی​​ خانم مینا صادقیان آقای دکتر ناصر صفری آقای دکتر علیرضایی آقای دکتر وحید امانی ( داور خارجی ) و آقای دکتر سعید نوجوان ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/30ساعت 30/10(دانشکده شیمی )
اندازه گيري، استحصال واستخراج مس از سنگ معدن شیمی معدنی شیمی خانم مژده سواد کوهی آقای دکتر ناصر صفری ------​ آقای دکتر وحید امانی( داور خارجی ) و آقای دکتر سید سعید سید حسینی داورانی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/30ساعت 14( دانشکده شیمی )
اندازه گيري سرب در نمونه هاي حقيقي با استفاده از اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي پس از پيش تغليظ و استخراج نقطه ابري شیمی آلی شیمی​ خانم آوا مهرآذین آقای دکتر ساسان ربیعه ------​ آقای دکتر محمدرضا هرمزی نژاد ( داور خارجی ) و آقای دکتر فرهاد رئوفی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/26 ساعت10( تالاردانشکده شیمی )
تهيه آلومينا در اندازه نانو از الكو اكسيدهاي آلومينيوم به روش هيدروترمال - سل ژل و مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي آن شیمی معدنی شیمی​ خانم مریم درخشانی آقای دکتر مصطفی محمدپورامینی ------​ آقای دکتر علی نعمتی ( داور خارجی ) و آقای دکتر حمیدرضا خواصی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/29ساعت 15( تالاردانشکده شیمی )
سنتز کلی داروی ریواکسابان شیمی آلی شیمی​ خانم آنسه جانقانی آقای دکتر علی رستمی ------​ آقای دکتر ابراهیم کیانمهر( داور خارجی ) و آقای دکتر احمد شعبانی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/28ساعت30/8 ( تالاردانشکده شیمی
تهيه آلومينا در اندازه نانو از الكو اكسيدهاي آلومينيوم به روش هيدروترمال - سل ژل و مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي آن شیمی معدنی شیمی​ خانم رزا پهلوان نژاد آقای دکتر  مصطفی محمدپورامینی ------​ آقای دکتر علیرضا محجوب ( داور خارجی ) و آقای دکتر محسن گلبن حقیقی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/29ساعت 15( تالاردانشکده شیمی )
تهيه پليمرهاي زيست تخريب پذير بر پايه گروه نويني از كاتاليزورهاي آلي دو عاملي ابر مولكولي شیمی آلی شیمی​​​​ خانم شقایق احمدی کهندانی آقای دکتر علی رستمی ------​ خانم دکتر پروین شکرالهی( داور خارجی ) و آقای دکتر ایوب بازگیر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/26ساعت14( تالاردانشکده شیمی )
) سنتز تركيبات هتروسيكلي بنزواكسازپيني-ايميدازولي، بنزواكسازپيني-اكسازولي با استفاده از استراتژي واكنش هاي چند جزئي. 2) تهيه تركيبات كينازوليني با استفاده از كاتاليست ناهمگن mil-101-so3h شیمی آلی ​​​​ شیمی​​​​ آقای محمد طیب فاروقی آقای دکتر احمد شعبانی ------​ آقای دکتر عیسی یاوری( داور خارجی )، آقای دکتر مصطفی محمدپورامینی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/29ساعت 9 (دانشکده شیمی )
تهيه ي زئوليت 13x و بررسي رفتار تبادل يوني آن در حذف كاتيون هاي فلزي آلاينده آب شیمی کاربردی شیمی آقای میلاد علی جان آقای دکتر محمدحسن پیروی ------​ آقای دکتر رستم مندگاریان( داور خارجی ) و آقای دکتر منصور زاهدی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/27ساعت 15( تالاردانشکده شیمی )
تهيه و شناسايي زئوليت 4A و بررسي عملكرد سختي زدايي آن در مقايسه با زئوليت صنعتي شیمی کاربردی شیمی آقای حبیب اله حبیبی آقای دکتر محمدحسن پیروی ------​ آقای دکتر رستم مندگاریان( داور خارجی ) و آقای دکتر منصور زاهدی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/27ساعت 30/13( تالاردانشکده شیمی )
تهيه، شناسايي و بررسي خواص كاتاليست هاي مزوپوري و هيبريدي در واكنش هيدرو گوگردزدايي شیمی فیزیک آقای علی اسمعیل پور آقای دکتر محمدحسن پیروی ------​ آقای دکتر مهدی رشیدزاده( داور خارجی ) و آقای دکتر منصور زاهدی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/22 ساعت 15( تالاردانشکده شیمی )
مطالعه بر روي تغييرات جريان الكتريكي در فرايند استخراج با غشاء الكتريكي و استخراج كروم با روش غشاء مايع آزاد شیمی تجزیه شیمی آقای تورج رحمانی آقای دکتر سعید نوجوان ------​ خانم دکتر فرزانه شمیرانی ( داور خارجی ) و آقای دکتر علیرضا فخاری زواره ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/10/14 ساعت15( تالاردانشکده شیمی )