رئیس دانشکده

​دکتر سید‌سعید سید‌حسینی داورانی
استاد دانشکده علوم شیمی و نفت
29903103
ss-hosseiny [at] sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • رئیس دانشکده شیمی 1401 ← 1396
  • رئیس دانشکده شیمی 1396 ← 1395
  • معاون پژوهشی دانشکده شیمی 1395 ← 1391
  • معاون اجرایی 1386 ← 1391