آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌های ارتقاء
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقاء 1
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقاء 2
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقاء 3
مقررات مربوط به طرز تشکیل، اختیارات و وظایف هیات ممیزه.​
آیین‌نامه‌های اعتبار ویژه پژوهشی
آیین‌نامه اعتبار ویژه
دستورالعمل اجرایی اعتبار ویژه
آیین‌نامه‌های فرصت مطالعاتی
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی
شیوه‌نامه اجرایی فرصت مطالعاتی
جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی
آیین‌نامه‌های تشویق مقاله و کتاب
آیین‌نامه تشویق پدیدآورندگان کتاب
آیین‌نامه تشویق نویسندگان مقالات علمی _ پژوهشی
آیین‌نامه‌های دوره فرا‌دکترا
آیین‌نامه دوره فرا‌دکترا
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره فرا‌دکترا
شیوه‌نامه اجرای اعطای پژوهانه به دانشجویان دکترا
آیین‌نامه‌های پژوهانه
آیین‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به دانشجویان دکترا
شیوه‌نامه اجرای اعطای پژوهانه به دانشجویان دکترا
آیین‌نامه‌های طرح‌های پژوهشی داخلی
آیین‌نامه طرح های پژوهشی درون‌سازمانی
دستورالعمل اجرایی طرح‌های پژوهشی درون‌سازمانی
راهنمای تدوین و نگارش گزارش نهایی طرح درون‌سازمانی
دستورالعمل معادل سازی ساعات طرح پژوهشی موظف اعضای هیات علمی
هزینه پرسنلی و اعتبار کل طرح‌های پژوهشی داخلی
سایر آیین‌نامه‌ها
روند کار برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی
پیوندها:
عنوان جدید
عنوان جدید