ارتباط با دانشکده

آموزش کارشناسی: 29903268
مدیر اجرایی: 29904333
آموزش دکتری: 29904349
کارشناسی‌ارشد: 29904361
chemistry.faculty[at]sbu.ac.ir
کدپستی: 1983969411
دورنگار: 22431671
آدرس: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل‌الله، میدان شهید دکتر شهریاری (میدان دانشگاه)، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده علوم شیمی و نفت