ارتباط با دانشکده

29903268
کد پستی: 11 94 96 83 19
دورنگار: 22431671
صندوق پستی دانشگاه: 4716-19839
آدرس: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل‌الله، میدان شهید دکتر شهریاری (میدان دانشگاه)، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده شیمی