مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر محسن گل‌ بن حقیقی
استادیار دانشکده علوم شیمی و نفت

مدیر گروه شیمی آلی و شیمی معدنی

29905713
m_golbon [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر عباس رضایی شیرین‌آبادی
استادیار دانشکده علوم شیمی و نفت

مدیر گروه شیمی نفت، پلیمر و کاتالیست

29903257
Ab_Rezaee [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر مهدی ظریف
استادیار دانشکده علوم شیمی و نفت

مدیر گروه شیمی تجزیه و شیمی فیزیک

29904367
m_zarif [at] sbu.ac.ir
رزومه