مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر بهروز نوتاش
استادیار دانشکده علوم شیمی و نفت

مدیر گروه شیمی آلی و شیمی معدنی

29902763
b_notash [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر عباس رضایی شیرین‌آبادی
استادیار دانشکده علوم شیمی و نفت

مدیر گروه شیمی نفت، پلیمر و کاتالیست

تلفن
Ab_Rezaee[at] sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
 دکتر حمیرا ابراهیم‌زاده معبود
دانشیار دانشکده علوم شیمی و نفت

مدیر گروه شیمی تجزیه و شیمی فیزیک

29902891
H-Ebrahim [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت