مفاخر علمی

اساتید نمونه کشوری

آقای دکتر ناصر صفری
استاد نمونه کشوری در سال 1393
 آقای دکتر احمد شعبانی
استاد نمونه کشوری در سال 1382
​آقای دکتر علی معصومی
استاد نمونه کشوری در سال 1371

برندگان جشنواره ملی و بین‌المللی

آقای دکتر احمد شعبانی
رتبه سوم
بیست و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی
در سال 1388

دستاوردهای علمی برتر

آقای دکتر ایوب بازگیر
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
در حوزه شیمی آلی
از سوی انجمن شیمی ایران
در سال 1397​
خانم دکتر مینو دبیری
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
در حوزه شیمی آلی
از سوی انجمن شیمی ایران
در سال 1397​
آقای دکتر حمیدرضا خواصی
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
درحوزه شیمی معدنی
از سوی انجمن شیمی ایران
در سال 1395​
آقای دکتر مصطفی پورامینی
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشوردر
حوزه شیمی معدنی
ازسوی انجمن شیمی ایران
در سال 1394
آقای دکتر فرخ قریب
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
در حوزه شیمی فیزیک  
ازسوی انجمن شیمی ایران
در سال 1394
آقای دکتر ناصر صفری
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
در حوزه شیمی معدنی
در سال 1393
آقای دکتر احمد شعبانی
کسب عنوان شیمیدان برجسته کشور
در حوزه شیمی آلی
در سال 1389​

برندگان جایزه علامه طباطبائی

آقای دکتر احمد شعبانی
عضو هیات علمی دانشکده شیمی
سال 1390​

برندگان جایزه دکتر کاظمی آشتیانی

آقای دکتر مهدی ظریف
عضو هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
سال 1400
آقای دکتر علی رستمی
عضو هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
سال 1394​
آقای دکتر حمیدرضا خواصی
عضو هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
سال 1390

برندگان جایزه دکتر کاظمی آشتیانی

آقای دکتر شانت شهبازیان
عضو هیات علمی دانشکده شیمی
سال  1395  ​