برنده‌های جشنواره‌های ملی و بین‌المللی

آقای دکتر احمد شعبانی
رتبه سوم
بیست و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی
سال 1388
پیوندها:
افتخارها و دستاوردها