دستاوردهای علمی برتر

آقای دکتر ایوب بازگیر
کسب عنوان شیمی‌دان برجسته کشور
در حوزه شیمی آلی
از سوی انجمن شیمی ایران
سال 1397​
خانم دکتر مینو دبیری
کسب عنوان شیمی‌دان برجسته کشور
در حوزه شیمی آلی
از سوی انجمن شیمی ایران
سال 1397​
آقای دکتر حمیدرضا خواصی
کسب عنوان شیمی‌دان برجسته کشور
درحوزه شیمی معدنی
از سوی انجمن شیمی ایران
سال 1395​
پیوندها:
افتخارها و دستاوردها
آقای دکتر فرخ قریب
کسب عنوان شیمی‌دان برجسته کشور
در حوزه شیمی فیزیک  
ازسوی انجمن شیمی ایران
سال 1394
آقای دکتر مصطفی محمدپور امینی
کسب عنوان شیمی‌دان برجسته کشور در
حوزه شیمی معدنی
از سوی انجمن شیمی ایران
سال 1394
آقای دکتر ناصر صفری
کسب عنوان شیمی‌دان برجسته کشور
در حوزه شیمی معدنی
سال 1393
آقای دکتر احمد شعبانی
کسب عنوان شیمی‌دان برجسته کشور
در حوزه شیمی آلی
سال 1389​