برنده‌های جایزه دکتر کاظمی آشتیانی

آقای دکتر مهدی ظریف
عضو هیات‌علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
برنده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی
سال 1400
آقای دکتر شانت شهبازیان
عضو هیات‌علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
برنده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی
سال 1395  ​
آقای دکتر علی رستمی
عضو هیات‌علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
برنده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی
سال 1394​
پیوندها:
افتخارها و دستاوردها
آقای دکتر حمیدرضا خواصی
عضو هیات‌علمی دانشکده علوم شیمی و نفت
برنده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی
سال 1390