​دکتر سید‌سعید سید‌حسینی داورانی
رئیس دانشکده علوم شیمی و نفت


پست الکترونیک:
 ss-hosseiny@sbu.ac.ir
تلفن: 29904330/29904340
نمابر: 2243166
دکتر سید سعید سید حسینی داورانی

​دکتر سعید نوجوان
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم شیمی و نفت


پست الکترونیک: s_nojavan3479@yahoo.com
تلفن: 2994373
نمابر: 22431661

دکتر سعید نوجوان

​دکتر سید‌شهاب‌الدین نقوی
معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم شیمی و نفت

پست الکترونیک:
naghavi.shahab@gmail.com
تلفن: 29904364
نمابر: 22431661
Responsive Image