آزمایشگاه‌های آموزشی

دانشکده شیمی دارای 8 آزمایشگاه آموزشی شامل شیمی فیزیک، شیمی معدنی، شیمی عمومی، شیمی آلی و جداسازی، شیمی دستگاهی، آزمایشگاه شیمی صنعتی و همچنین اصول تصفیه آب و پساب‌های صنعتی است. فضای آزمایشگاهی دانشکده وسیع و بالغ بر 700 مترمربع و دارای وسایل آزمایش‌های عمومی و تخصصی مربوطه است. این آزمایشگاه‌ها با ترکیبی از مربیان، دانشجویان دکترای تخصصی و تکنسین‌ها اداره می‌شوند. این مجموعه به تعداد تقربیی 400 دانشجو ساعت، در هر ترم از دانشجویان دانشکده‌های مختلف شامل شیمی، زیست و فیزیک خدمات‌رسانی می‌کند.
مسئولیت سرپرستی آزمایشگاه‌های آموزشی دانشکده بر عهده معاون آموزشی دانشکده است که آقای دکتر جعفری به عنوان مسئول هماهنگ کننده، ایشان را در این امر یاری می‌نمایند. هر آزمایشگاه سرپرست مربوط به خود را نیز دارد.
کلیه آزمایشگاه‌های دانشکده از سیستم یکپارچه جمع‌آوری، بازیافت و امحا پسماندهای شیمیایی استفاده می‌کنند.
راهنماها:
دستورکار آزمایشگاه شیمی عمومی 1
دستورکار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
دستورکار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2