مستندات

عنوان پایان نامه گروه رشته نام  دانشجو استاد راهنما استاد مشاور اساتید داور زمان دفاع
سنتز و شناسايي پورفيرين هاي پلاتين و كاربرد كاتاليستي آن ها در اكسايش تركيبات آلي شیمی معدنی شیمی خانم طاهره آل محمد آقای دکتر ناصر صفري آقای دکتر سعيد رعيتي آقایان دکتر عليرضا بديعي و دکتر مجتبي باقرزاده( داوران خارجی) وآقای دکتر مصطفی محمدپورامینی ( داور داخلی ) و آقای دکتر حمیدرضا خواصی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/4/3ساعت 17( تالاردانشکده شیمی )
تهيه پوشش هاي سنتزي جديد، ارائه شيوه جديدهمراه با معادلات توصيفي و ساخت ابزار واجذب گرمايي با طراحي جديد در تكنيك ريز استخراج فاز جامد شیمی تجزیه شیمی​​ آقای مصطفی جعفری خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود -----------​ آقایان دکتر یداله یمینی و دکتر حبیب باقری( داور خارجی ) و فرهاد رئوفی ( داور داخلی )  و آقای دکتر سید سعید سید حسینی داورانی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/2/25 ساعت 30/14( تالاردانشکده شیمی )
زيست تبديل تركيبات طبيعي ( سنتونين ) و سنتزي با استفاده از سلول كامل قارچ ها، آنزيم هاي آزاد و تثبيت شده بر روي بسترهاي نانو در آلكيل زدايي انانتيوگزين بنزيل ايزوكينولين ها و تفكيك سينتيكي ايبوپروفن شیمی آلی شیمی خانم سمیه گندم کار خانم دکتر زهره حبیبی کرهرودی آقای دکتر مهدی محمدی آقایان دکتر فراز مجاب و پیمان صالحی ( داور خارجی ) و آقای دکتر ایوب بازگیر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) و آقای دکتر خسرو جدیدی ( داور داخلی ) 94/12/17ساعت 30/17 ( تالاردانشکده شیمی )
سنتز و كاربرد نانو جاذب هاي مغناطيسي و حلال درشت مولكول نانو ساختار جهت استخراج هم زمان آلاينده هاي اسيدي، بازي و دو خصلتي و دسته انتخابي از داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي و ضد پركاري تيروئيد شیمی تجزیه شیمی​ آقای علی اکبر اصغری نژاد خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود قای دکتر یداله یمینی آقای دکتر کاظم کارگشا و خانم دکتر فرزانه شمیرانی ( داور خارجی ) و فرهاد رئوفی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) و آقای دکتر علیرضا فخاری زواره ( داور داخلی ) 94/12/19ساعت 30/14( تالاردانشکده شیمی )
تثبيت نانو ذرات فلزي بر روي سطح گرافن و فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي جفت شدن كربن - كربن و كربن - هترو اتم شیمی شیمی آقای سیاوش کاظمی موحد خانم دکتر مینو دبیری آقای دکتر ایوب بازگیر آقایان دکتر مجید ممهد هروی و دکتر سعید بلالائی( داور خارجی )، آقای دکتر احمد شعبانی ( داور داخلی ) و آقای دکتر مصطفی محمد پور امینی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/6/11ساعت 30/16 ( تالار دانشکده شیمی )