آزمایشگاه‌های پژوهشی و خدماتی 

این دانشکده با داشتن بیش از 25 آزمایشگاه تحقیقاتی و پژوهشی در راستای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و  پژوهشی مشغول به کارند.
همچنین آزمایشگاه‌های خدماتی این دانشکده نیز آماده ارائه خدمات آنالیز به سایر موسسه‌ها و شرکت‌های تحقیقاتی دیگر می باشد. این دانشکده مجهز به وسایل و دستگاه‌های آنالیز متعددی است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
 

Single crystal diffractometer (STOE-IPDS II)

Single crystal diffractometer (STOE-IPDS 2T)

Powder diffractometer (STOE-STADV)

کروماتوگرافی گازی (GC) (Agilent, Thermo )

طیف‌سنج فرابنفش - مرئی (Spectrometer UV-Vis) (Schimadzu, Analytik Jena)

طیف‌سنج فرابنفش - مرئی جامد (Diffuse Reflectance UV-Vis Spectrometer) (Schimadzu)

طیف‌سنج جذب اتمی Atomic Absorption Spectrometer(AAS)) (Schimadzu)

طیف‌سنج فلورسانس (Fluorescence Spectrometer) (PerkinElmer)

طیف‌سنج فروسرخ (FT-IR Spectrometer) (Bomem)

ماکروویو (Microwave) (Mileston)

دستگاه الکتروشیمی µ AutoLab III (Metrohm)

دستگاه آنالیز عنصری CHNS (Elementar)

دستگاه آنالیز حرارتی - گرماسنجی تفاضلی - طیف‌سنج جرمی (TGA- DTA-MS) (BAHR STA 503)

طیف‌سنج تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) (Bruker)

GC-FID (Varian)

HPLC-UV (Agilent)

دستگاه جذب اتمی

HPLC-RID (Shimadzu)

اسپکترومتر جرمی (MS) (Shimadzu)

FT-IR (Bruker)

UV-Vis (Thermo Electron CO)

دستگاه کوره گرافیتی

HPLC-PDA (Shimadzu)

پیوندها:
آزمایشگاه‌ها