مستندات

عنوان پایان‌نامه ​گروه ​رشته ​نام  دانشجو ​استاد راهنما ​استاد مشاور ​اساتید داور ​زمان دفاع
مهندسی بلور در كمپلكس‌های جيوه و روی شامل ليگاندهای آميدی بر پايه  پيرازين؛ اثر‌گذاری سينتون هاي درگير فلوئور در ساختار مولكولی و انباشتگی بلوری شیمی معدنی شیمی​ خانم نرجس رحیمی آقای دکتر حمیدرضا خواصی -----------​
آقایان دکتر سعید رعیتی  و دکتر علیرضا محجوب(داور خارجی ) و آقای دکتر ناصر صفری
( داور داخلی) و آقای دکتر مصطفی محمدپورامینی( نماینده تحصیلات تکمیلی )
30/5/96ساعت 14 ( تالاردانشکده شیمی )
مطالعه ساختار الكترونی برخی از گونه‌های اتمی و مولكولی ليتيم و بريليم با استفاده از روش مونت كارلوی كوانتمی شیمی فیزیک​​ شیمی آقای سعید نصیری آقای دکتر منصور زاهدی -----------​ آقایان دکتر علی مقاری و دکتر علیرضا شایسته( داور خارجی ) و آقای دکتر شانت شهبازیان و آقای دکتر علی صادقی ( داور داخلی )  و آقای دکتر فرهاد رئوفی (نماینده تحصیلات تکمیلی ) . 96/5/17 ساعت 16:00 ( تالاردانشکده شیمی )
بررسي تحليلی خواص هسته‌ها در چارچوب نظريه اتم‌ها در مولكول‌های چند جزئی شیمی فیزیک شیمی خانم معصومه قراباغی آقای دکتر شانت شهبازیان -----------​ آقایان دکتر علی مقاری و دکتر علیرضا شایسته( داور خارجی ) و خانم دکتر ترانه وظیفه شناس و آقای دکتر علی صادقی ( داور داخلی )  و آقای دکتر فرهاد رئوفی (نماینده تحصیلات تکمیلی ). 96/5/17 ساعت 30/13( تالاردانشکده شیمی )
بررسی امكان باز توليد ويژگی‌های مولكولی بر اساس خصوصيات اتم‌های آزاد: چگالی الكترونی و انرژی همبستگی شیمی شیمی
خانم زهرا علی محمدی كيوانی
آقایان دکتر منصور زاهدی و دکتر شانت شهبازیان -----------​ آقایان دکتر ناصر هادی پور لاکمه سری و دکتر روح اله فیروزی اصل( داور خارجی ) و آقای دکتر سید محمدصادق موحد ( داور داخلی )  و آقای دکتر حمیدرضا خواصی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/9/14ساعت 14( تالاردانشکده علوم شیمی ونفت )
مهندسي بلور كمپلكس‌های جيوه(II) شامل ليگاندهاي انعطاف‌پذير: اثر سينتون‌های درگيرπ بر روي انباشتگي بلوری و صورت‌بندی مولكولی شیمی معدنی شیمی​ خانم سیما کاوند آقای دکتر حمیدرضا خواصی -----------​
آقایان دکتر سعید رعیتی و دکتر سعید دهقانپور فراشاه( داور خارجی ) و دکتر بهروز نوتاش
( داور داخلی )  و دکتر مصطفی محمد پور‌امینی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ).
95/4/30 ساعت 11( تالاردانشکده شیمی ).  
سنتز و شناسايی پورفيرين‌های پلاتين و كاربرد كاتاليستی آن‌ها در اكسايش تركيبات آلی شیمی معدنی شیمی​ خانم طاهره آل‌محمد آقای دکتر ناصر صفری آقای دکتر سعيد رعيتی آقایان دکتر عليرضا بديعي و دکتر مجتبی باقرزاده( داوران خارجی) وآقای دکتر مصطفی محمدپورامینی ( داور داخلی ) و آقای دکتر حمیدرضا خواصی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/4/3ساعت 17( تالاردانشکده شیمی ).  
تهيه پوشش‌های سنتزی جديد، ارائه شيوه جديدهمراه با معادلات توصيفي و ساخت ابزار واجذب گرمايي با طراحي جديد در تكنيك ريز استخراج فاز جامد شیمی تجزیه شیمی​ آقای مصطفی جعفری خانم دکتر حمیرا ابراهیم‌زاده معبود ----------​ آقایان دکتر یداله یمینی و دکتر حبیب باقری( داور خارجی ) و فرهاد رئوفی ( داور داخلی )  و آقای دکتر سید‌سعید سید حسینی داورانی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/2/25 ساعت 30/14( تالاردانشکده‌شیمی )
زيست تبديل تركيبات طبيعي (سنتونين) و سنتزی با استفاده از سلول كامل قارچ‌ها، آنزيم‌های آزاد و تثبيت شده بر روی بسترهای نانو در آلكيل زدايي انانتيوگزين بنزيل ايزوكينولين‌ها و تفكيك سينتيكی ايبوپروفن شیمی آلی شیمی​ خانم سمیه گندم‌کار خانم دکتر زهره حبیبی‌کرهرودی آقای دکتر مهدی محمدی آقایان دکتر فراز مجاب و پیمان صالحی ( داور خارجی ) و آقای دکتر ایوب بازگیر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) و آقای دکتر خسرو جدیدی ( داور داخلی ) 94/12/17ساعت 30/17 ( تالاردانشکده شیمی )
سنتز و كاربرد نانو جاذب‌های مغناطيسي و حلال درشت مولكول نانو ساختار جهت استخراج هم زمان آلاينده‌های اسيدی، بازی و دو خصلتی و دسته انتخابی از داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و ضد پركاری تيروئيد شیمی تجزیه شیمی​  آقای علی‌اکبر‌ اصغری‌نژاد خانم دکتر حمیرا ابراهیم‌زاده معبود آقای دکتر یداله یمینی آقای دکتر کاظم کارگشا و خانم دکتر فرزانه شمیرانی ( داور خارجی ) و فرهاد رئوفی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) و آقای دکتر علیرضا فخاری‌زواره ( داور داخلی ) 94/12/19ساعت 30/14( تالاردانشکده شیمی )
تثبيت نانو ذرات فلزی بر روي سطح گرافن و فعاليت كاتاليستی آن‌ها در واكنش‌های جفت شدن كربن - كربن و كربن - هترو اتم شیمی شیمی آقای سیاوش کاظمی موحد خانم دکتر مینو دبیری آقای دکتر ایوب بازگیر آقایان دکتر مجید ممهد هروی و دکتر سعید بلالائی( داور خارجی )، آقای دکتر احمد شعبانی ( داور داخلی ) و آقای دکتر مصطفی محمد پور‌امینی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/6/11ساعت 30/16 ( تالار دانشکده شیمی )
عنوان پایان‌نامه ​گروه ​رشته ​نام  دانشجو ​استاد راهنما ​استاد مشاور ​اساتید داور ​زمان دفاع
بهينه‌سازی استحصال طلای ارغش شیمی کاتالیست شیمی​ آقای جلیل خراشادیزاده آقای دکتر ناصر صفری ------------​ آقای دکتر وحید امانی (داور خارجی ) و آقای بهروز نوتاش ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/6/8ساعت 13 ( تالاردانشکده شیمی)
تهيه و شناسایی اكسيدهای متخلخل غير‌سيليكاتی منگنز اكسيد و منيزيم آلومينات با استفاده از روش‌های سخت قالب و تجزيه حرارتی چارچوب‌های آلی فلزی شیمی معدنی شیمی​ آقای علیرضا اروانی آقای دکتر مصطفي محمدپورامينی ------------​ آقای دکتر علیرضا محجوب (داور خارجی) و آقای دکتر ناصر صفری (داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 96/6/7ساعت 9 ( تالاردانشکده شیمی)
كاربرد روش‌های ميكرواستخراج فاز مايع در تعيين مقدار فنول فتالئين در فراورده‌های لاغری و اندازه‌گيری داروی پروپيل تيو اوراسيل با نانو ذرات طلا شیمی تجزیه شیمی​ آقای سعید هژبری کنده خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود آقای دکتر علی اکبر اصغری نژاد آقای دکتر یداله یمینی (داور خارجی) و آقای دکتر فرهاد رئوفی (داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 96/6/6 ساعت 9 ( تالاردانشکده شیمی)
استخراج تركيبات دارويي از بذر فرنجمشك و ميوه ي زغال اخته به كمك امواج فراصوت و سيال فوق بحرانی شیمی تجزیه شیمی​ خانم زهرا رضوان جو آقای دکتر فرهاد رئوفی ------------​ خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود (داور  و  نماینده تحصیلات تکمیلی) و خانم دکتر لیدا فتوحی (داور خارجی) 96/5/30ساعت 11 (تالاردانشکده شیمی)
استخراج تركيبات دارويی از دانه‌های كيوي و بالنگ به كمك امواج فراصوت و سيال فوق بحرانی شیمی تجزیه شیمی​ خانم مهسا جهانشاهی فرد آقای دکتر فرهاد رئوفی ------------​ خانم دکتر لیدا فتوحی (داور خارجی) وخانم دکتر حمیرا ابراهیم‌زاده معبود (داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 96/5/30ساعت 10 (تالاردانشکده شیمی)
استخراج آفت كش زيستي از برگ اكاليپتوس و برگ لرگ به كمك امواج فراصوت و سيال فوق بحرانی شیمی تجزیه شیمی خانم بهاره الله دینی حصاروئیه آقای دکتر فرهاد رئوفی ------------​ خانم دکتر لیدا فتوحی(داور خارجی) وخانم دکتر حمیرا ابراهیم‌زاده معبود (داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 96/5/30ساعت9 ( تالاردانشکده شیمی)
سنتز و شناسايی نانو‌كامپوزيت‌های قالب مولكولی و كاربرد آن ها در استخراج انتخابی و اندازه گيري مولكول دی‌فنيل آمين و رهايش داروی كوركومين شیمی پلیمر​​ شیمی خانم مهراسا یساری خانم دکتر رویا صدقی ------------​ خانم دکتر سپیده خوئی (داور خارجی) و آقای دکتر محمدرضا نبید (داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 96/5/18 ساعت 10 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت).
استخراج و پيش تغليظ يون‌های كروم، مس، كادميم، روی و سرب با استفاده از نانوكامپوزيت گرافن اكسيد مغناطيسی اصلاح شده با موركسيد و داروهای كلوميپرامين و آمی تريپتيلين به روش استخراج با غشاي الكتريكي شیمی تجزیه شیمی​ خانم نیلوفر سادات علی حسینی خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود آقای دکتر علی اکبر اصغری نژاد خانم دکتر فرزانه شمیرانی (داور خارجی) و آقای دکتر سیدسعید سید حسینی داورانی (داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/10/27 ساعت 14 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
فتواكسيدان الكل‌ها با اكسيژن هوا در حضور حساسگرهای پورفيرينی و در محيط آبی شیمی کاتالیست شیمی​ آقای احمد بابایی میاردان آقای دکتر ناصر صفری آقای دکتر محسن گلبن حقیقی آقای دکتر سعید رعیتی (داور خارجی) و آقای دکترحمیدرضا خواصی(داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/10/26ساعت 11:00 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
تهيه و بررسي كاتاليست‌های سه جانبه براي كاهش آلاينده‌های خارج شده از خودروهای بنزينی شیمی فیزیک شیمی​ خانم مريم امجدی آقای دکتر محمدحسن پیروی ------------​ آقای دکتر رستم مندگاریان (داور خارجی) و آقای دکترمنصور زاهدی(داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/10/22ساعت 30/13 صبح ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
بررسي اكسايش جزئی سيكلوهگزان و نرمال هگزان در مجاورت هوا با استفاده از كاتاليست های پايه‌دار فلزی
شیمی فیزیک شیمی​ خانم پريسا آمارمحمدی آقای دکتر محمدحسن پیروی ------------​ آقای دکتر رستم مندگاریان(داور خارجی) و آقای دکترخسرو جدیدی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/10/22ساعت 10:00 صبح ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت).  
كاهش بنزن از بنزين با روش هيدروژناسيون گزينشي در راكتور بستر ثابت شيمي كاتاليست شیمی آقاي مهدي ابدالي حاجي ابادي آقای دکتر محمدحسن پيروي خانم دکتر نسترن پارسافرد آقای دکتر رستم مندگاریان(داور خارجی) و آقای دکترمنصور زاهدی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/10/22ساعت 15 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
تثبيت همزمان آنزيم‌های ليپاز بر روی بستر سليكای عامل‌دار شده به شيوه كووالانسی با استفاده از واكنش‌های چند جزئي و كاربرد آن‌ها در واكنش توليد بيوديزل شیمی آلی شیمی آقای منصور شاهدی خانم دکتر زهره حبیبی کرهرودی خانم دکتر مریم یوسفی آقای دکتر مهدی محمدی(داور خارجی) و آقای دکترایوب بازگیر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/10/15ساعت 15:00 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
تهيه و شناسايی سه كمپلكس جديد از قلع(II) با مشتقات ليگاند2، 6:2 ،2 ترپيريدين عامل‌دار شده در موقعيت4 پيريديل و ليگاند ايزو تيو سيانات به منظور بررسی اثر زوج الكترون غير‌پيوندی اتم قلع شیمی معدنی شیمی​ آقای محسن صالحی آقای دکتر مصطفی محمد پورامینی آقای دکتر منصور زاهدی آقای دکتر علیرضا محجوب( داور خارجی) و آقای دکترناصر صفری(داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/10/6ساعت 9:00 صبح ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت
تهيه پليمرهای زيست تخريب‌پذير با استفاده از گروه نوينی از كاتاليزورهای آلي دو عاملي بر پايه آميدهای مربعي شكل شیمی پلیمر شیمی​ خانم الهه ساده آقای دکتر علی رستمی ---------​ خانم دکتر پروین شکرالهی (داور خارجی) و آقای دکتر مهدی جهانفر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی  95/9/30ساعت 14  ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
سنتز و شناسايي نانو ذرات آنتيمون سولفويديد و تثبيت فوتو كاتاليستی آن توسط نانو لوله‌های كربنی جهت بررسی سينتيك و مكانيزم تخريب اسيد بلو 92 شیمی فیزیک شیمی​ خانم زهرا سجادی هزاوه خانم دکتر محبوبه تصویری ---------​ آقای دکتر محمدرضا غلامی(داور خارجی) و آقای دکتر منصور زاهدی(داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/6/9ساعت 11 ( تالاردانشکده شیمی)
1 - سنتز پلي( استر آميد / يورتان )‌های فاقد ايزوسيانات بر پايه روغن‌های گياهی و بهبود پايداري حرارتي آن ها 2 - سنتز پلی ال جديد پر شاخه بر پايه روغن‌های گياهی و كاربرد آن در پوشش هاي پلی يورتانی شیمی پلیمر شیمی​ آقای عبدالرضا فرهادیان آقای دکتر محمدرضا نبید آقای دکتر علی رستمی آقای دکتر محمد برمر(داور خارجی ) و آقای دکتر ناصر صفری(داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/6/9ساعت 10 ( تالاردانشکده شیمی)
سنتز و كاربرد نانو كامپوزيت‌های پليمری به عنوان سنسور چشمی در تشخيص مقاديركم يون‌های جيوه و سرب و جداسازی انتخابي يون سرب در محيط‌های آبی شیمی پلیمر شیمی​ خانم سوسن کاظمی خانم دکتر رویا صدقی ---------​ آقای دکتر مهدی باریکانی(داور خارجی ) و آقای دکتر محمدرضا نبید (داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/6/8ساعت 30/10 ( تالاردانشکده شیمی)
تهيه نانو‌الياف زيست سازگار جديد بر پايه كيتوسان به عنوان حامل داروی كوركومين جهت درمان سرطان و عفونت‌های مقاوم به دارو شیمی پلیمر شیمی​ آقای علیرضا شعبانی خانم دکتر رویا صدقی ------------​ آقای دکتر مهدی باریکانی(داور خارجی) و آقای دکتر محمدرضا نبید ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/6/8ساعت 9 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت )
سنتز كربن دات‌های دوپ شده با بور و نيتروژن و كاربرد آن به عنوان كاتاليست عاری از فلز برای توليد هيدروژن از سديم بورو هیدرید
شیمی کاتالیست شیمی​ خانم نازنین فریدونی آقای دکتر محمدرضا نبید ------------​ آقای دکتر علی حسین رضایان قیه باشی (داور خارجی) و آقای دکتر علی رستمی(داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/6/6ساعت 14 ( تالاردانشکده شیمی)
سنتز ساختار هيبريدي CoFe2O4/گرافن دوپ شده با سلنيوم و بررسی فعاليت كاتاليستی آن در واكنش توليد هيدروژن از فرميك اسيد شیمی کاتالیست شیمی​ خانم بهاره اعتمادی آقای دکتر محمدرضا نبید ------------​ آقای دکتر علی حسین رضایان قیه باشی (داور خارجی ) و آقای دکتر ایوب بازگیر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی) 95/6/6ساعت 16 (تالاردانشکده شیمی)