اهداف کلان

اهداف کلان راهبرد برنامه
نهادینه شدن توسعه پایدار در زمینه علوم و فناوری کاتالیست کوشش در جهت تسهیل جریان منابع مالی و حرکت در جهت کاهش تدریجی منابع دولتی 
جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تشویق جهت تاسیس شرکت‌های مشترک

تشویق شرکت های معتبر طرف معامله با ایران برای تاسیس واحد تحقیق و توسعه در رابطه با کاتالیست‌ها در داخل کشور

تاسیس صندوق حمایت از تحقیقات و فناوری در زمینه کاتالیست‌ها

تشویق صنایع بزرگ و مزیت دار کشور به سرمایه‌گذاری در زمینه کاتالیست‌ها

بهره‌گيری از اعتبارات بين‌المللی تحقيق و توسعه نظیر بانک توسعه اسلامی
 
  اصالت دادن به پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای با نگاه به تقاضای حال و آینده
 
اختصاص درصد مشخصی از بودجه‌های تحقیقاتی به حمایت از پژوهش های کاربردی در زمینه کاتالیست‌ها

اختصاص منابع مالی جهت حمايت از پژوهش‌های بنیادی هدفمند محققین کشور

کوشش در جهت توسعه و تقویت واحد‌های تحقیق و توسعه، خدمات فناوری و شرکتهای R&D طراحی و مهندسی واحدهای مشابه در حوزه فناوری کاتالیست