اهداف کلان

نهادینه شدن توسعه پایدار در زمینه علوم و فناوری کاتالیست

راهبرد:

  • 1- کوشش در جهت تسهیل جریان منابع مالی و حرکت در جهت کاهش تدریجی منابع دولتی

  • 2- اصالت دادن به پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای با نگاه به تقاضای حال و آینده

برنامه:

  • جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تشویق جهت تاسیس شرکت‌های مشترک
  • تشویق شرکت‌های معتبر طرف معامله با ایران برای تاسیس واحد تحقیق و توسعه در رابطه با کاتالیست‌ها در داخل کشور
  • تاسیس صندوق حمایت از تحقیقات و فناوری در زمینه کاتالیست‌ها
  • تشویق صنایع بزرگ و مزیت دار کشور به سرمایه‌گذاری در زمینه کاتالیست‌ها
  • بهره‌گيری از اعتبارات بين‌المللی تحقيق و توسعه نظیر بانک توسعه اسلامی
  • اختصاص درصد مشخصی از بودجه‌های تحقیقاتی به حمایت از پژوهش‌های کاربردی در زمینه کاتالیست‌ها
  • اختصاص منابع مالی جهت حمايت از پژوهش‌های بنیادی هدفمند محققین کشور
  • کوشش در جهت توسعه و تقویت واحد‌های تحقیق و توسعه، خدمات فناوری و شرکت‌های تحقیق و توسعه‌ای طراحی و مهندسی واحدهای مشابه در حوزه فناوری کاتالیست
پیوندها:
قطب کاتالیست
رسالت قطب کاتالیست
کاتالیست‌های استراتژیک
برنامه پژوهشی کوتاه‌مدت دوره دوم