رسالت قطب کاتالیست

در حال حاضر دانشکده شیمی و نفت دارای  یک ساختمان می‌باشد که از آن استفاده‌های آموزشی و پژوهشی می‌شود. در حال حاضر یک اتاق از دانشکده شیمی جهت دبیرخانه قطب کاتالیست اختصاص داده شده است. در راستای گسترش قطب کاتالیست – شیمی دانشگاه شهید بهشتی احداث 7000 مترمربع زیر بنا طرح نموده که در سال‌های آینده احداث می‌گردد.

اهداف قطب کاتالیست

این قطب در راستای چشم انداز و ماموریت فوق الذکر اهداف کوتاه‌مدت و اهداف بلند‌مدت زیر را ترسیم و پیگیری خواهد کرد.

اهداف کوتاه‌مدت
 • سازماندهی و استفاده از توان پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل اساتید دانشکده برای انجام پروژه‌های کاربردی
 • افزایش قراردادهای برون دانشگاهی در خصوص ارائه خدمات کاربردی پژوهشی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی
 • انعقاد و اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌ها با سازمان‌ها و صنایع برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و کاربردی در حوزه کاتالیست
 • برگزاری سمینارهای پژوهشی و سمینار بین‌المللی
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی پژوهشی و علمی برای اساتید در زمینه کاتالیست
 • مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های پژوهشی با تاکید خاص بر دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشکده در زمینه کاتالیست
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی پژوهشی و علمی برای اساتید در زمینه کاتالیست
 • ارتباط مناسب با صنعت و مشارکت شرکت‌ها در برنامه‌های پژوهشی
 • کمک در انتخاب موضوع و انجام پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری در زمینه کاتالیست
 • مشارکت فعال در پروژه‌های تحقیقاتی تعریف شده توسط معاون محترم پژوهشی دانشگاه و دانشکده
اهداف بلند مدت
 • انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک با مراکز بین‌المللی کاتالیست
 • مشارکت فعال در فراخوان‌های پژوهشی و فعالیت‌های کاربردی دانشگاه ها و سازمان های داخلی و بین‌المللی
 • تقویت و رشد توان پژوهشی دانشکده در حوزه کاتالیست
 • کسب درآمد برای دانشگاه، دانشکده و اساتید از طریق ارائه خدمات کاربردی و پژوهشی کاتالیست
 • اولویت قرار دادن مسائل و مشکلات دانشگاه در چارچوب طرح‌های پژوهشی در ارتباط با کاتالیست