رسالت قطب کاتالیست

در حال حاضر دانشکده شیمی و نفت دارای یک ساختمان می‌باشد که از آن استفاده‌های آموزشی و پژوهشی می‌شود. در حال حاضر یک اتاق از دانشکده علوم شیمی و نفت جهت دبیرخانه قطب کاتالیست اختصاص داده شده است. در راستای گسترش قطب کاتالیست شیمی دانشگاه شهید بهشتی احداث 7000 مترمربع زیر بنا طرح نموده که در سال‌های آینده احداث می‌گردد.

اهداف قطب کاتالیست:

این قطب در راستای چشم‌انداز و ماموریت خود، اهداف کوتاه‌مدت و اهداف بلند‌مدت زیر را ترسیم و پیگیری خواهد کرد.

اهداف کوتاه‌مدت:
 • سازمان‌دهی و استفاده از توان پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل استادان دانشکده برای انجام پروژه‌های کاربردی
 • افزایش قراردادهای برون‌دانشگاهی در خصوص ارائه خدمات کاربردی پژوهشی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی
 • انعقاد و اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌ها با سازمان‌ها و صنایع برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و کاربردی در حوزه کاتالیست
 • برگزاری سمینارهای پژوهشی و سمینار بین‌المللی
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی پژوهشی و علمی برای استادان در زمینه کاتالیست
 • مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های پژوهشی با تاکید خاص بر دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشکده در زمینه کاتالیست
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی پژوهشی و علمی برای استادان در زمینه کاتالیست
 • ارتباط مناسب با صنعت و مشارکت شرکت‌ها در برنامه‌های پژوهشی
 • کمک در انتخاب موضوع و انجام پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری در زمینه کاتالیست
 • مشارکت فعال در پروژه‌های تحقیقاتی تعریف شده توسط معاون محترم پژوهشی دانشگاه و دانشکده
اهداف بلندمدت:
 • انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک با مراکز بین‌المللی کاتالیست
 • مشارکت فعال در فراخوان‌های پژوهشی و فعالیت‌های کاربردی دانشگاه ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی
 • تقویت و رشد توان پژوهشی دانشکده در حوزه کاتالیست
 • کسب درآمد برای دانشگاه، دانشکده و استادان از طریق ارائه خدمات کاربردی و پژوهشی کاتالیست
 • اولویت قرار دادن مسائل و مشکلات دانشگاه در چارچوب طرح‌های پژوهشی در ارتباط با کاتالیست
پیوندها:
قطب کاتالیست
اهداف کلان
کاتالیست‌های استراتژیک
برنامه پژوهشی کوتاه‌مدت دوره دوم